Bokningsvillkor

Pris 
Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor
Eventuell avbokning måste ske senast 7 dagar före kursdatum, i annat fall debiteras halv kursavgift. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom.


Om du måste avboka din plats på grund av sjukdom kommer du att få boka om dig till ett senare kurstillfälle.

Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Personuppgifter
Brandskyddsföreningen lagrar personuppgifter elektroniskt för att kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot kund i samband med kurstillfället. Uppgifterna kan även användas av Brandskyddsföreningen för kvalitetsuppföljning och marknadsföring. Uppgifterna delges ej till tredje part.